::   Home
ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ

alt 

การได้มาซึ่งคัมภีร์สุวรรณโคมคำ ในยุคปัจจุบัน

ปฐมาจารย์เกษตรเพชร นามเดิมท่านคือ พระอาจารย์มหาคารม อุตฺตมปัญฺโญ (น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ., ศศ.บ., กศ.ม.) ได้รับการถ่ายทอดวิชชาสุวรรณโคมคำจากพระอาจารย์ ที่ปฐมาจารย์เกษตรเพชร ท่านเรียกขานนามด้วยความเคารพว่าพระอาจารย์ใหญ่ ปฐมาจารย์เกษตรเพชรเมื่อได้รับวิชชานี้มาแล้ว.....ได้นำมาทบทวน ศึกษา ค้นคว้าทดลอง พัฒนาและเรียบเรียง..อีกทั้งทดสอบวิชชาร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้ง ฯลฯ จนเป็นที่แน่ใจว่าวิชชานี้เป็นของเก่าของเดิมจริงและใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง และสอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนา และใช้พิสูจน์กฏแห่งกรรมได้อย่างดียิ่ง

หลังจากปฐมาจารย์เกษตรเพชรได้เรียนรู้จากพระอาจารย์ใหญ่ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ ถัดขึ้นไปเพียงปีเดียวเท่านั้น   ปฐมาจารย์เกษตรเพชร ก็ได้วิชชาเก่ากลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง   ทำให้ปฐมาจารย์ฯ มั่นใจที่จะถ่ายทอดวิชชาให้สืบทอดต่อไป

สมัยเรียนปริญญาเอก  ปฐมาจารย์เกษตรเพชรได้ทำวิทยานิพนธ์เรื่องปฐวีกสิณกรรมฐาน ท่านเป็นผู้มีความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ และใช้ให้เกิดคุณได้จริง  จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า  ปฐมาจารย์เกษตรเพชรได้เป็นผู้รอบรู้ในปฐวีกสิณสุวรรณโคมคำอย่างเอกอุมาก ต่อมาท่านได้ศึกษาปฏิบัติจนเชี่ยวชาญในกสิณธาตุทั้ง ๔ รวมธาตุ แยกธาตุ เดินธาตุ ฝึกฝนพัฒนากสิณธาตุบารมี จนเกิดเป็นกสิณสมดุลย์ธาตุ (ควบคู่กับสมการสมดุลย์ในภาคพยากรณ์) ............จนเกิดเป็นกสิณสิเนรุจักร และกสิณวิปัสสนาในที่สุด ฯลฯ

ท่านได้นำเอาหลักธรรมและกสิณสมาธิเข้ามาผนวกในวิชชาสุวรรณโคมคำ  ตามปณิธานของพระมหาเถระศรีศรัทธาจุฬามณีลงกาทีปมหาสวามี ผู้เป็นบูรพาจารย์องค์สำคัญ   ในการสืบทอดวิชชาสุวรรณโคมคำนี้ปฐมาจารย์เกษตรเพชรได้เรียบเรียงสิ่งต่าง ๆ ในสุวรรณโคมคำขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์อีกครั้ง ตัวอย่างเช่น หนังสือเรียนเล่มแรกของชาวสุวรรณโคมคำในยุคนี้ ชื่อว่า "สัตตาภิธรรมเบื้องต้น" คัมภีร์สุวรรณโคมคำ และใช้นามปากกาว่า "ธัมมเสนา"

รัตตัญญุศาสตร์

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่านจึงได้เริ่มเปิดสอนวิชชาสุวรรณโคมคำ และท่านได้ก่อตั้ง ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำขึ้นในปีต่อมา (พ.ศ. ๒๕๔๗) จึงเห็นได้ว่าชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำถูกจัดตั้งขึ้นโดยปฐมาจารย์เกษตรเพชร นับได้ว่า วิชชาสัตตาภิธรรมได้ถูกพลิกฟื้นให้ถือกำเนิดอีกครั้ง เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาชนรุ่นหลังต่อไป

ต่อมาในกลางปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วยแรงบุญบารมีปณิธานของปฐมาจารย์เกษตรเพชร จึงเกิดมีมีผู้ศรัทธาถวายที่ดินแปลงหนึ่งใน จ.พิษณุโลก แก่ท่าน ที่เรารู้จักกันดีในกาลต่อมาในชื่อ ธรรมสถานสุวรรณาภา (อยู่ใน ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก) ปฐมาจารย์ฯ จึงจัดตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อรองรับแผ่นดินสุวรรณโคมคำ พิษณุโลกนี้

มูลนิธิสุวรรณโคมคำ จึงถูกตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ด้วยบุญบารมีและความวิริยะอุตสาหะของปฐมาจารย์เกษตรเพชรที่เดินทางขึ้นลง  กรุงเทพ-พิษณุโลก เพื่อพลิกฟื้นพัฒนาแผ่นดินที่เป็นผืนหญ้าป่ารกไกลปืนเที่ยงนั้นให้อุดมสมบูรณ์ด้วยเกษตรอินทรีย์และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง พรั่งพร้อมด้วยเสนาสนะสัมมาปฏิบัติแห่งสุวรรณโคมคำ  ทำให้ สปก. อนุมัติ โอนเป็นที่ดินของมูลนิธิฯ ได้ ทั้งนี้ต้องใช้เวลาบุญบารมีวิริยะพัฒนา ฯลฯ ถึง ๔ ปีโดยไม่ใช้สารเคมี จึงสำเร็จออกมาได้ตามตั้งใจไว้

จึงเห็นได้ว่า ทั้งการค้นคว้า เผยแพร่วิชชา ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ และมูลนิธิสุวรรณโคมคำรวมถึงธรรมสถานสุวรรณาภา ได้ถูกจัดตั้งขึ้นและถูกสร้างทำมาจนสำเร็จโดยปฐมาจารย์เกษตรเพชรทั้งสิ้น

 ธรรมสถาน

หมายเหตุ

คำว่า “ปฐมาจารย์”  หมายถึง  อาจารย์คนแรกของสุวรรณโคมคำที่ค้นคว้าเรียบเรียงสุวรรณโคมคำออกมาอย่างเป็นระบบระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนใช้ง่าย เข้าใจง่าย ได้ประโยชน์จริงและจัดตั้งองค์กรถ่ายทอดประสิทธิ์ บอกสอนสุวรรณโคมคำอย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวางในยุคปัจจุบัน

 

                จากอดีตสู่ปัจจุบัน ประเพณีถวายโคมประทีปประจำพรรษาได้สืบทอดกันมายาวนาน นับเป็นการถวายแสงสว่างเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและสนับสนุนการศึกษาปฏิบัติธรรมในสถานที่สำคัญนั้นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มปัญญาบารมีและแสงสว่างในชีวิตให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาถวายโคม  ครูบาอาจารย์สุวรรณโคมคำได้เล่าสืบกันมาว่า  สุวรรณโคมคำเปรียบเสมือนโคมแห่งฟ้า (โคมลม) ในหุบเขาสุวรรณโคมคำ (ปัจจุบันเรียกว่าหุบเขาเขื่อนยอ) เคยเป็นที่ตั้งของชุมชมโบราณขนาดใหญ่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาหลายยุคหลายสมัย รวมถึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ค้นพบพุทธสถานโบราณที่สำคัญ คาดว่าน่าจะมีอายุนับพันปี ชาวสุวรรณโคมคำถือนิมิตหมายอันดี คือช่วงเข้าพรรษา ที่ชาวพุทธทั่วไปร่วมกันถวายแสงสว่างให้แด่วัดวาอารามต่างๆ  ชาวสุวรรณโคมคำจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายโคมประทีปแห่งธาตุทั้ง ๔ ซึ่งประกอบด้วย โคมดิน  โคมน้ำ โคมไฟ โคมลม เพื่อถวายสักการะแด่พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ตลอด ๑ พรรษานี้  โดยโคมดิน โคมน้ำ และโคมไฟ มีจำนวนอย่างละ ๒๘ โคมๆละ ๒,๘๐๐ บาท ส่วนโคมลม (โคมฟ้า) มีจำนวน ๒๘๐ โคมๆละ ๒๘๐ บาท ซึ่งแต่ละโคมประทีปจะได้ร่วมถวายแสงสว่างตลอดทั้งพรรษา (๓ เดือน) ส่งอานิสงส์ให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่มีรายนามถวายโคมตลอดทั้งพรรษาเช่นเดียวกัน

                    พวกเราชาวสุวรรณโคมคำจึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมกันทำบุญถวายโคมประทีป(ประชุมโคม ทั้ง ๔) ณ ดินแดนโบราณ หรือถวายจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาร่วมกันในครั้งนี้ และเพื่อผลานิสงส์อันไพบูลย์ยิ่งๆ ขึ้นไป จึงขอให้ผู้ใจบุญทั้งหลายช่วยบอกข่าวอันเป็นมงคลนี้ต่อๆ กันไปในวงกว้างด้วย

                    ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงอำนาจแห่งผลบุญครั้งนี้  จงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละและปฏิภาณ ธนสารสมบัติ  ตลอดกาลนานเทอญ  


กำหนดการ
: วันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

           เวลา ๑๖.๓๐ น.   เริ่มพิธี และเจริญพระพุทธมนต์                                  

           เวลา ๑๗.๔๐ น     ร่วมถวายโคมประทีปทั้ง ๔

           เวลา ๑๘.๓๐ น.   ร่วมจุดโคมประทีปทั้ง ๔ และเวียนเทียน                  

           เวลา ๑๙.๒๐ น.     ฟังธรรม เจริญจิตตภาวนา
 

ประธานดำเนินงาน    :    คุณปานพินทุ  หอมจันทร์ 

รองประธานดำเนินงาน   :   คุณฉัตรฤทัย  จรัสศรีธรรัตน์ 

                                                     คุณทิพย์จันทรา  เหลืองรุ่งทิพย์ 

                                        


คุณปานพินทุ  หอมจันทร์   084-111 5264  หรือ 
คุณทิพย์จันทรา  เหลืองรุ่งทิพย์ 085-919 5429


เชิญผู้สนใจร่วมทำบุญถวายโคมประทีป สามารถโอนเข้าบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี ปานพินทุ หอมจันทร์  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 251-2-01182-4


หรือ ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่เบอร์ 084-111-5264 (คุณปานพินทุ)

Line ID: paenpin   

หมายเหตุ           :   กรุณาส่งรายชื่อผู้ร่วมทำบุญ พร้อมปัจจัย 
                                 ภายในวันที่  ๑  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗

  

ติดต่อสอบถาม  :    ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ    02-6812524       www.srisuwankhomkhum.com

 

 

  


 

คัมภีร์มหาจักรพรรดิราช หรือ คัมภีร์สุวรรณโคมคำ

คัมภีร์มหาจักรพรรดิราช ได้ถือกำเนิดมาแต่อดีตกาลสมัยพระพุทธเจ้าองค์แรก
ซึ่งได้บัญญัติหรือลิขิตความเป็นมาของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ของมนุษย์ด้วยศาสตร์แห่งดวงดาว

 

บริจาค เงินสมทบเพื่อกิจกรรมในชมรมฯ

ดย โอนเงินเข้าบัญชี 215-2-21728-8 ไทยพาณิชย์

 

ชื่อบัญชี นส.อัญชลีวันท์ นิลสนธิ และนางณัฐชนัญ แก้วสุกลชัย

หรือบริจาคได้ที่ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ ถนนนนทรี แขวงยานนาวา กทม.10120

โทร. 02-681-2524 (14:00 - 20:00น. หยุด จันทร์และศุกร์

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ลิขสิทธิ์ © 2015 ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย