::   Home ความเป็นมา การได้มาซึ่งคัมภีร์ฯ ในยุคนี้ (ต่อ)


อ่านบทความก่อนหน้า : การได้มาซึ่งวิชชาสุวรรณโคมคำ ในยุคปัจจุบัน


การได้มาซึ่งวิชชาสุวรรณโคมคำ ในยุคปัจจุบัน (ต่อ)

ปฐมาจารย์เกษตรเพชร....... ท่านเป็นผู้ก่อตั้ง สร้างทำ นำพา ทั้งวิชชาและองค์กรสุวรรณโคมคำทั้งหมด (ชมรมฯ , มูลนิธิ , ธรรมสถาน)มากับมือ ด้วยบารมีธรรมอันสั่งสมมานับภพชาติไม่ถ้วนและมหาปณิธานอันมุ่งมั่นเพื่อมหาชนและสรรพชีวิต

แม้ภายหลังจะถูกศิษย์พาลใส่ความแย่งชิงองค์กรไปบางส่วนท่านก็ยังคงบำเพ็ญบารมีและเผยแผ่วิชชาอย่างมุ่งมั่นตามปกติ  รู้ชื่นตื่นเบิกบานในธรรมสม่ำเสมอ พรั่งพร้อมด้วยปัญญาและเมตตามิเว้นวาย ท่านยังคงประสิทธิ์บอกสอนวิชชาสุวรรณโคมคำเป็นประจำที่ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ เหมือนกิจวัตรที่เคยทำมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำถูกท่านก่อตั้งขึ้นมาเป็นอันดับแรกก่อน (ในปี พ.ศ.2547) ....ภายหลังท่านจึงก่อตั้งมูลนิธิและธรรมสถานขึ้นตามมา (ในปี พ.ศ.2548) แต่ก็โดยการบริหาร อุ้มชู สนับสนุน พัฒนา สร้างทำโดยตัวท่านและชมรมฯ มูลนิธิและธรรมสถานจึงสำเร็จขึ้นมาได้  ฉะนั้น  ปฐมาจารย์และชมรมฯ จึงเป็นเสาหลักในการบริหารเผยแผ่พัฒนา  สร้างทำองค์กรและวิชชามาโดยตลอด  ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้

ธรรมสถานสุวรรณาภา

ปัจจุบันพระอาจารย์ท่านก็ยังคงเป็นผู้สร้าง+ผู้คัดเลือกครูบาอาจารย์ ผู้มีศักยภาพและคุณถึง ( มีคุณสมบัติ มีคุณธรรม ฯลฯ ) และดูแลการเรียนการสอนตามปกติ............ แถมในปัจจุบันท่านยังถ่ายทอดบอกสอนวิชชาขั้นสูงๆขึ้นไปกว่าแต่ก่อนอีกด้วย  เพราะครูบาอาจารย์รุ่นปัจจุบันมีความอดทนแข็งแกร่ง...........มีสติปัญญาบารมี  สัตย์ซื่อถือคุณธรรม  มีคุณสมบัติ  และศักยภาพสูงกว่าแต่ก่อนมาก สามารถรองรับวิชชาได้โดยกิเลสไม่กำเริบ

พวกเราชาวชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำรู้สึกภูมิใจมาก  และรู้สึกว่าพวกเราโชคดีมากที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนา และมีใจน้อมนำมาศึกษาปฏิบัติในพุทธธรรม นำพามาพานพบเป็นศิษย์ปฐมาจารย์แห่งสุวรรณโคมคำผู้ล้ำปัญญา ทรงคุณธรรม นำพาสั่งสมบำเพ็ญบารมี พวกเราชาวชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ พร้อมที่จะสร้างทำบำเพ็ญคุณงามความดี สร้างสมบารมีธรรมให้ยิ่งๆขึ้นไปและประกอบในกตัญญูกตเวทิตากุศลสัมมาทิฏฐิเสมอ ดังที่พวกเราได้ร่วมเสียสละ  สร้างทำทั้งวิชชาและองค์กรสุวรรณโคมคำทั้งหมดมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้  และตลอดไปด้วยบารมีธรรมและปีติสุขอันอุดม

ระหว่างนี้ปฐมาจารย์ท่านก็เผยแผ่สุวรรณโคมคำอยู่เป็นปกติสุข ( ในธรรม ) มิได้เนิ่นช้าอะไรแต่ประการใด เพราะช่วงที่ผ่านมาท่านได้ค้นพบ  สุวรรณโคมคำ 16 ศาสตร์ ( โสฬส ) แล้วอีกทั้งในขณะนี้ท่านยังค้นพบวิชชามหาจักรพรรดิ์ (สุวรรณโคมคำ 18 ศาสตร์) แล้วอีกด้วย และยังได้ค้นพบรอยพระบาทของสมเด็จฯ (บูรพาจารย์) ที่ประทับไว้บนก้อนหิน ........เพื่อเป็นอนุสสติและเป็นประวัติศาสตร์แก่ชาวสุวรรณโคมคำและชาวพุทธอีกด้วย  ไม่เพียงแค่นั้นท่านยังค้นพบศาสนสถานโบราณที่สมเด็จฯ ท่านเคยใช้ทำสังฆกรรม ฯลฯ สายสุวรรณโคมคำเราอีกด้วย 

โบสถ์โบราณ


...... นับว่าอุปสรรควุ่นวายที่ผ่านมากลับให้คุณยิ่งแก่ปฐมาจารย์และชาวสุวรรณโคมคำสายขาวชนิดเขย่ง
ก้าวกระโดดไปอีกหลายขั้นยิ่งนัก อย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียว....นับเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่แห่งจิตที่ตั้งมั่น
ใน
คุณธรรม และความเสียสละอันยิ่งยวด...รวมถึงการบำเพ็ญบารมีอย่างอุกฤษฎ์ของปฐมาจารย์ที่สั่งสมมา
นับภพนับชาติไม่ถ้วนที่แสดงออกมาเป็นเครื่องพิสูจน์
บุญบารมีให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนเพื่อชาวสุวรรณ
โคมคำ และสรรพชีวิต
ทั้งปวงอย่างน่าอัศจรรย์

===========================================


ซึ่งปัจจุบันท่านได้ถ่ายทอดบอกสอนวิชชาให้แก่หมู่ชนผู้ที่ (ครูบาอาจารย์เรียกว่า...)  ? คุณถึง ?
( เช่น มีความซื่อสัตย์จริงใจ มีคุณธรรม มีความเสียสละ ฯลฯ = สัจจะ ศีล ธรรมะ ) และท่านได้เรียบเรียง
จัดทำเป็นโครงสร้างหลักสูตรฉบับปรับปรุงและเริ่มเปิดสอนวิชชาให้ครบถ้วนบริบูรณ์ตลอดสาย  
ชนิดตั้งแต่เริ่มต้นปูพื้นฐานกันไปเลยสืบเนื่องต่อไปจนถึงยอดอย่างบริบูรณ์ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2558
ณ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ ซึ่งขณะนี้นับเป็นรุ่นที่ 30 แล้ว...............

นับตั้งแต่ก่อตั้งชมรมฯขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2547 (รวม 12 ปี ในปีนี้)

============================================

รายละเอียดความยาวนานของการสอนวิชชาสัตตาภิธรรม / สุวรรณโคมคำ โดยปฐมาจารย์เกษตรเพชร (ผู้สืบทอด) มีดังนี้

ปี ๒๕๔๖ ............................. เปิดสอนรุ่น ๐  (รุ่นศูนย์_รุ่นบุกเบิก / ก่อนก่อตั้งชมรมฯ)

ปี ๒๕๔๗ ............................. เปิด ๑ รุ่น (คือรุ่น๑) ................... ท่านก่อตั้งชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ

ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๓ .................. เปิดสอน ๒ รุ่นต่อปี (ปี ๒๕๔๘ ......... ท่านก่อตั้งมูลธินิสุวรรณโคมคำ) ........(คือรุ่น ๒-๓/๔-๕/๖-๗/๘-๙/๑๐-๑๑/๑๒-๑๓)

ปี ๒๕๕๔ ............................. เปิด ๓ รุ่น (รุ่น ๑๔-๑๕-๑๖)

ปี ๒๕๕๕ ............................. เปิด ๔ รุ่น (รุ่น ๑๗-๑๘-๑๙-๒๐)

ปี ๒๕๕๖ ............................. เปิด ๓ รุ่น (รุ่น ๒๑-๒๒-๒๓)

ปี ๒๕๕๗ ............................. เปิด ๓ รุ่น (รุ่น ๒๔-๒๕-๒๖)

ปี ๒๕๕๘ ............................. เปิด ๓ รุ่น (รุ่น ๒๗-๒๘-๒๙)

ปี ๒๕๕๙ ............................. จะเปิดสอน ๓ รุ่น (รุ่น ๓๐-๓๑-๓๒) โดยเปิดรุ่นแรกของปี คือ
รุ่น ๓๐_รุ่นบารมีเต็ม / บารมี ๓๐ ทัศ (คือรุ่นที่กำลังเปิดรับสมัครเรียน + ไหว้ครูฯ อยู่ขณะนี้)


อ่านบทความถัดไป : ปฐมาจารย์......ผู้สืบทอด

ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจมาร่วมศึกษาสืบสานวิชชา สืบต่ออายุพระพุุทธศาสนา ทั้งภาคส่วนการคำนวณพยากรณ์ และภาคกสิณกรรมฐานได้ ณ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ อยู่หลังตลาดรุ่งเจริญ (ซ.สาธุประดิษฐ์ 33) กรุงเทพฯ สนใจติดต่อ 02-681-2524, 092-372-4234, 096-296-4642 
หรือ Line ID : @srisuwankhomkhum

 
ลิขสิทธิ์ © 2023 ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย